تی

  • Industrial Steel Equal And Reducer Tee

    سه راهی برابر و کاهنده فولاد صنعتی

    سه راهی اتصال لوله و اتصال دهنده لوله است.سه راهی معمولاً در لوله انشعاب خط لوله اصلی استفاده می شود.سه راهی به قطر مساوی و قطر متفاوت تقسیم می شود و انتهای سه راهی با قطر مساوی هم اندازه است.اندازه لوله اصلی یکسان است در حالی که اندازه لوله انشعاب کوچکتر از لوله اصلی است.برای استفاده از لوله های بدون درز برای تولید سه راهی، در حال حاضر دو فرآیند متداول استفاده می شود: برآمدگی هیدرولیک و پرس گرم.به استاندارد برق، استاندارد آب، استاندارد آمریکا، استاندارد آلمان، استاندارد ژاپن، استاندارد روسیه و غیره تقسیم می شود.